Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 16)

Mời các giáo viên và học sinh theo dõi Thời khóa biểu mới tại đây.

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 15)

Mời các giáo viên và học sinh theo dõi Thời khóa biểu mới tại đây.

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 14)

Mời các giáo viên và học sinh theo dõi Thời khóa biểu mới tại đây.

 

 

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 13)

Mời các giáo viên và học sinh theo dõi Thời khóa biểu mới tại đây.

 

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 12)

Mời các giáo viên và học sinh theo dõi Thời khóa biểu mới tại đây.

 

 

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 11)

Mời các giáo viên và học sinh theo dõi Thời khóa biểu mới tại đây.

 

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 10)

Mời các giáo viên và học sinh theo dõi Thời khóa biểu mới tại đây.

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 9)

Mời các giáo viên và học sinh theo dõi Thời khóa biểu mới tại đây.

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 8)

Mời các giáo viên và học sinh theo dõi Thời khóa biểu mới tại đây.

 

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 7)

Mời các giáo viên và học sinh theo dõi Thời khóa biểu mới tại đây.

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 6)

Mời các giáo viên và học sinh theo dõi Thời khóa biểu mới tại đây.

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 5)

Mời các giáo viên và học sinh theo dõi Thời khóa biểu mới tại đây.

 

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (NĂM HỌC 2016) - Lần 3

Trong năm học 2016- 2017, học sinh khối 12 trường THPT Lê Lợi học buổi sáng.

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (NĂM HỌC 2016) - Lần 3

Trong năm học 2016- 2017, học sinh khối 11 trường THPT Lê Lợi học chính buổi chiều và học 2 tiết thể dục buổi sáng.

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (NĂM HỌC 2016) - Lần 3

Trong năm học 2016- 2017, học sinh khối 10 trường THPT Lê Lợi học buổi sáng.

 

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 (NĂM HỌC 2016) - Lần 2

Trong năm học 2016- 2017, học sinh khối 12 trường THPT Lê Lợi học buổi sáng.

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (NĂM HỌC 2016) - Lần 2

Trong năm học 2016- 2017, học sinh khối 11 trường THPT Lê Lợi học chính buổi chiều và học 2 tiết thể dục buổi sáng.

[ Xem tiếp... ]

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (NĂM HỌC 2016) - Lần 2

Trong năm học 2016- 2017, học sinh khối 10 trường THPT Lê Lợi học buổi sáng.

[ Xem tiếp... ]