Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các trường đại học Việt Nam

Giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP-AN) là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Hiện nay, đây là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục đào tạo từ trung học phổ thông (THPT) đến đại học (ĐH) và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện.

1. Thực trạng GDQP-AN tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Hiện nay cả nước ta có 35 trung tâm GDQP-AN, 13 khoa và 26 bộ môn (hoặc tổ) GDQP-AN .
Tại sở giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của 26 tỉnh, thành phố trọng điểm được biên chế sĩ quan biệt phái, các trường (THPT) và trung cấp chuyên nghiệp  được biên chế GV giảng dạy môn GDQP-AN.
Công tác GDQP-AN cho sinh viên (SV) những năm qua được Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về GDQP-AN đã được ban hành, trong đó, đáng chú ý là năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 161/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch Hệ thống trung tâm GDQP-AN giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát triển giáo dục đào tạo (GDĐT) đã xác định đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nói chung cũng như GDQP-AN nói riêng là giải pháp then chốt để phát triển GDĐT.
Hơn 50 năm qua GDQP-AN đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Môn học đã trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh cũng như nề nếp, tác phong, kỷ luật quân đội; trong thời chiến, nhiều lớp SV đã lên đường làm nhiệm vụ đánh giặc giải phóng dân tộc, góp phần thống nhất đất nước; trong thời bình, họ đã góp phần không nhỏ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, GDQP-AN cho các trường ĐH cũng đã bộc lộ một số hạn chế như: số lượng cơ sở đào tạo và đội ngũ GV trong mạng lưới GDQP-AN còn thiếu về số lượng và chất lượng đào tạo chưa cao; việc đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện cho dạy học còn hạn chế, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy ít được quan tâm; việc xây dựng và thực hiện chính sách đối với GV và cán bộ quản lý còn chậm. Để khắc phục những hạn chế cũng như nâng cao chất lượng GDQP – AN, trong bài viết này, tác giả kiến nghị một số giải pháp sau nhằm nâng cao chất lượng GDQP-AN cho SV các trường ĐH, cao đẳng (CĐ) ở Việt Nam hiện nay.
2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDQP-AN cho SV các trường ĐH, CĐ Việt Nam
        2.1 Đổi mới nội dung chương trình GDQP-AN trường đại học ,cao đẳng phù hợp với bối cảnh mới
Đổi mới quản lý nội dung chương trình GDQP-AN tại các trường đại học hiện nay phải đảm bảo thực hiện các nội dung sau:
- Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện tốt Chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng được ban hành theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) quy định về số tiết; thời điểm thực hiện GDQP-AN; nội dung các học phần; chương trình; tổ chức thực hiện chương trình; phương pháp dạy, học và đánh giá kết quả học tập.
- Tổ chức biên soạn và xuất bản giáo trình GDQP-AN trình độ cao đẳng, đại học; đặt mục tiêu tất cả các học phần đều có giáo trình và tài liệu dạy và học theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, tiếp cận trình độ của thế giới và bảo đảm yêu cầu liên thông.
- Tổ chức chỉ đạo, tập huấn quán triệt chương trình mới; tạo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện chương trình mới. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình.
- Việc đổi mới nội dung chương trình phải gắn với việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập. Trong đó, phương pháp giảng dạy, học tập cần phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo của SV; bảo đảm kết hợp đào tạo với thực hành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tích cực ứng dụng CNTT.
Để đảm bảo tính hiệu quả, việc đổi mới công tác quản lý nội dung chương trình GDQP-AN phải đảm bảo những yêu cầu: 1) Phải được tiến hành đồng bộ với đổi mới các thành tố khác trong hệ thống GDĐT; 2) Phải được tiến hành thống nhất trong tổng thể nội dung chương trình đào tạo của nhà trường; 3) Phải đảm bảo sự phối hợp thống nhất giữa các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Công An và Bộ GDĐT; 4) Có sự đảm bảo về kinh phí.
       2.2 phát triển đội ngũ giảng viên GDQP-AN
Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên GDQP-AN là kế hoạch hoá việc xây dựng, phát triển đội ngũ GV, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GDQP-AN trong tình hình mới.
GV GDQP-AN giữ vai trò quyết định đến chất lượng GDQP -AN cho SV. Chỉ thị số 62-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường công tác GDQP toàn dân trước tình hình mới đã xác định giảng viên GDQP-AN là một trong bảy loại hình GV cần được ưu tiên đào tạo. Ngoài chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy, theo quy định của pháp luật hiện hành, giảng viên GDQP-AN có thể kiêm nhiệm công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ quan, nhà trường; giúp lãnh đạo cơ quan về chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác quốc phòng, quân sự tại địa phương theo quy định của pháp luật; chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, tổ chức thi đấu các môn thể thao quốc phòng trong SV. Do vậy, việc quản lý phát triển đội ngũ giảng viên GDQP-AN là một công việc quan trọng, không chỉ giữ vai trò quyết định đến chất lượng GDQP-AN mà còn ảnh hưởng tới các hoạt động quốc phòng, an ninh tại địa phương.
Giảng viên GDQP-AN tại hầu hết các trường CĐ, ĐH hiện nay còn thiếu so với nhu cầu. Bộ Quốc phòng đã biệt phái sang ngành GDĐT sĩ quan làm CBQL và giáo viên GDQP-AN cho SV các trường ĐH, CĐ. Trước mắt, nguồn CBQL và GV này vẫn đóng vai trò quan trọng và quyết định trong giảng dạy nhưng để đảm bảo phát triển lâu dài, Bộ Quốc phòng và Bộ GD&ĐT cùng các bộ, ngành liên quan cần ưu tiên tuyển dụng những sĩ quan biệt phái hiện đang giảng dạy tại các trung tâm, khoa, bộ môn GDQP-AN, có trình độ, độ tuổi phù hợp và tự nguyện phục vụ trong ngành GDĐT, yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề. Bên cạnh đó ngành GDĐT cần phải có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút đội ngũ giảng viên đã có kinh nghiệm này.
- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ giảng viên GDQP-AN;
- Rà soát các quy định hiện hành về chế độ cho đội ngũ này để có sự bổ sung, điều chỉnh kịp thời những điểm chưa phù hợp.
Để thực hiện được hiệu quả những nội dung trên, cần có sự phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành liên quan mở mã ngành đào tạo GV GDQP-AN cho các trường CĐ, ĐH tại một số trường ĐH sư phạm (đào tạo giai đoạn 1) và học viện, trường sĩ quan (đào tạo giai đoạn 2); nguồn tuyển sinh là SV tốt nghiệp các trường ĐH đào tạo thêm 2 năm được cấp bằng ĐH chính quy thứ 2 (GDQP-AN); đội ngũ này chuyên trách giảng dạy GDQP-AN và làm công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại các nhà trường.
 3. cải tiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học GDQP-AN
Phương pháp và hình thức tổ chức GDQP-AN là cách thức phối hợp hoạt động dạy của GV và hoạt động học của SV, đồng thời là cách thức tổ chức tiến hành các buổi học. Đây là khâu quan trọng có ý nghĩa quyết định trong việc chuyển tải nội dung môn học đến với SV nhằm thực hiện các mục tiêu dạy học. 
Cải tiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn GDQP -AN là quá trình bổ sung, phát triển làm cho phương pháp và hình thức tổ chức dạy học bộ môn này ngày càng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn QP-AN trong tình hình mới. Cải tiến theo nghĩa rộng nhất bao gồm cả hoàn thiện về lý thuyết và hoàn thiện về kỹ năng thực hành các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.
Cải tiến phương pháp và hình thức tổ chức GDQP-AN nhằm mục đích chuẩn hóa, hiện đại hóa phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn GDQP - AN, tạo ra sự đồng bộ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kích thích sự tích cực của SV, nâng cao chất lượng, hiệu quả GDQP –AN.
Cải tiến phương pháp và hình thức tổ chức GDQP-AN được thực hiện thông qua những hình thức sau:
- Cải tiến phương pháp dạy: 
Phương pháp giảng dạy môn GDQP-AN luôn bị biến động theo sự biến động của mục tiêu QP -AN của quốc gia trong từng giai đoạn, theo sự phát triển của lí luận và thực tiễn QP-AN, theo điều kiện sư phạm cụ thể. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, các chính sách quốc phòng- an ninh trên nhiều khu vực đang là vấn đề có tính thời sự; vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, chiến lược, sách lược quân sự, quốc phòng thường xuyên biến động khó lường… đã tác động trực tiếp đến quá trình giảng dạy môn GDQP-AN cho SV. Vì vậy cải tiến phương pháp dạy là một yêu cầu thường xuyên trong giảng dạy môn GDQP -AN. 
Trước hết, phải tạo điều kiện để mọi GV giảng dạy môn GDQP-AN nắm được những phương pháp giảng dạy cơ bản, hiểu được nguồn gốc lý thuyết của phương pháp dạy học và biết sử dụng thành thạo các phương pháp đó trong thực tiễn nghề nghiệp sư phạm. Trên cơ sở đó, tiếp tục định hướng tạo điều kiện để các GV đi sâu vào phương pháp giảng dạy môn GDQP-AN. Nghĩa là, các cơ quan quản lý GDĐT phải xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động hoàn thiện phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên GDQP-AN. Phải kết hợp giữa các hoạt động tổ chức cải tiến của các cơ quan chức năng quản lí với tự cải tiến của cá nhân, biến quá trình cải tiến của cơ quan chức năng quản lí thành quá trình tự cải tiến hoàn thiện của cá nhân.
- Cải tiến phương pháp học. SV hiện nay ít tiếp xúc với lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh. Bước vào học tập GDQP-AN họ thường mang theo thói quen của phương pháp học tập các môn khác trong trường ĐH. Vì vậy phải làm cho SV ý thức được tính nghiêm túc của kỷ luật quân sự, tính nghiêm khắc của phương pháp học tập GDQP-AN. Học tập môn học này đòi hỏi SV thường xuyên phải huy động cao độ tinh thần, thể lực, ý chí và trí tuệ. Phương pháp học tập GDQP-AN không giống như học văn, học toán, học môn có vũ khí QP không được phép sai sót, bởi vì sai sót có thể phải trả giá bằng máu và tính mạng, không có cơ hội để phục thù hay làm lại. Kết quả học tập các môn học này không phải chỉ được tính bằng điểm số về kiến thức, kĩ năng, thái độ mà còn phải được đo bằng bản lĩnh của người chiến sĩ. Đây là những đòi hỏi rất khó khăn đối với các SV. Bản lĩnh quân sự thiếu vững vàng và tâm lí căng thẳng trong học tập có thể làm cho tính tích cực học tập của một bộ phận SV bị mai một, kết quả học tập không cao. Vì vậy cải tiến phương pháp học cho SV là một đòi hỏi khách quan.
- Cải tiến hình thức tổ chức dạy học môn GDQP-AN, đẩy mạnh cải tiến, nâng cao chất lượng dạy - học. Do tính đặc thù môn học GDQPAN thường “khô cứng”, người học dễ nhàm chán.

Cải tiến các hình thức tổ chức dạy học môn GDQP-AN cho SV là một quá trình lâu dài, phải xây dựng được hệ thống các hình thức tổ chức dạy học thích hợp với môn học, đồng thời phải sắp xếp các hình thức tổ chức đó sao cho phù hợp với logic nhận thức, logic phát triển các phẩm chất của SV trong quá trình học tập. Đặc biệt, cải tiến hình thức tổ chức dạy học môn GDQP-AN cho SV là phải thiết kế được các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp tương lai của SV nhằm tạo cho họ biết ứng dụng kiến thức QP-AN vào lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của bản thân. Cải tiến hình thức tổ chức dạy học môn GDQP-AN được thực hiện theo phương thức sau: 
cần đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả của đội ngũ giảng viên, theo hướng thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng soạn giáo án, Khắc phục lối truyền thụ một chiều theo kiểu độc thoại, tăng tính đối thoại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, rèn luyện cho sinh viên năng lực tư duy, vận dụng kiến thức vào thực hành và thông qua thực hành để tiếp thu kiến thức lý thuyết. Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa như: tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, nói chuyện truyền thống, giúp sinh viên tiếp thu kiến thức từ trực quan, gắn học đi đôi với hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học GDQP-AN.

+ Nghiên cứu xây dựng những phương pháp và hình thức tổ chức dạy học mang tính đặc trưng của môn GDQP-AN đảm bảo bám sát tính chất, đặc điểm của môn học, bám sát thực tiễn tình hình, nhiệm vụ QP -AN của quốc gia.
+ Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, hoàn thiện kỹ năng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên GDQP-AN. Kết hợp tập huấn, bồi dưỡng với đào tạo chuẩn hóa đội ngũ GV.
+ Coi trọng kinh nghiệm truyền thống, coi trọng dạy học thực hành bởi GDQP-AN là môn học vừa có tính lý thuyết vừa có tính thực tiễn, trong đó tính thực tiễn thường trội hơn lý thuyết. Nhiều nội dung GDQP-AN đòi hỏi phải dựa trên kinh nghiệm truyền thống, bắt buộc phải rèn luyện trong thực tiễn, trên thao trường, bãi tập. 
- tổ chức khai thác kinh nghiệm truyền thống của dân tộc, kinh nghiệm cá nhân của những thế hệ đi trước về phương pháp và hình thức tổ chức thực hành các nội dung QP-AN. Thông qua xử lý các tình huống đó mà hình thành cho SV kinh nghiệm, bổ sung kiến thức đã học và rèn luyện bản lĩnh cần thiết trong hoạt động QP-AN.
4 Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện dạy học từng bước chuẩn hóa trang thiết bị dạy - học.  
Một trong những yếu tố hết sức quan trọng cùng với việc đổi mới quy trình, chương trình nội dung GDQP -AN là đầu tư, phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa nhằm hỗ trợ cho đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 
- Nâng cao nhận thức cho các chủ thể về vai trò, tầm quan trọng của thiết bị dạy học hiện đại đối với quá trình dạy học môn GDQP-AN. 
- Kế hoạch hóa việc đầu tư, xây dựng thiết bị dạy học hiện đại một cách khoa học, phù hợp với nhiệm vụ GDQP-AN trong tình hình mới.
- Thường xuyên bồi dưỡng năng lực khai thác, sử dụng và ứng dụng CNTT trong quản lý thiết bị dạy học hiện đại cho các chủ thể quản lý.
Nhà trường, các khoa, trung tâm GDQP-AN cần thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng năng lực khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học vào quá trình dạy học cho đội ngũ CBQL, GV và nhân viên.
5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong GDQP-AN

    Các cơ sở đào tạo cần tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý thiết bị dạy học hiện đại. Ví dụ như xây dựng phần mềm quản lý nhằm giảm thiểu những hạn chế và sai sót do quản lý thủ công, với tất cả các dữ liệu, chính xác, kịp thời, hiệu quả, phục vụ thông tin cho lãnh đạo một cách chính xác và nhanh nhất.
 ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu, trao đổi, cập nhật, khai thác thông tin, tư liệu trong biên soạn giáo án điện tử, mô phỏng các tình huống chiến đấu, động tác kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, thực hành bắn sung tiểu liên AK (CKC)…,  và đưa những hình ảnh, thông tin mới về hoạt động QP-AN vào bài giảng, tạo sự sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn người học qua từng chuyên đề.
  
6. Nâng cao chất lượng trong xây dựng, ban hành hệ thống pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP-AN đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Những năm qua Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về GDQP-AN như Luật Quốc phòng, Luật Biên giới quốc gia, Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự, Pháp lệnh Dự bị động viên, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, các văn bản chỉ đạo GDQP-AN và công tác QP ở các bộ, ngành, địa phương… Các văn bản quy phạm pháp luật đó thể hiện sự chỉ đạo, quản lý về mặt nhà nước đối với công tác GDQP-AN, tạo cơ sở pháp lý cho sử dụng, huy động nhân lực, vật lực có hiệu quả trong thực tế. Tuy nhiên, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước vẫn còn những bất cập, thiếu đồng bộ. Để đáp ứng tình hình mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cần phải rà soát lại những văn bản hiện hành, sửa đổi, bổ sung những điểm chưa hợp lý, tạo hành lang pháp lý đủ hiệu lực để tổ chức các hoạt động GDQP-AN cho SV có hiệu quả.
Bên cạnh đó, cần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả vận hành cơ chế GDQP-AN trong hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng nâng cao nâng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành nhằm phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của các bộ phận. Đó là cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, hội đồng GDQP-AN làm tham mưu, các nhà trường, các trung tâm GDQP-AN trực tiếp giảng dạy GDQP-AN. Trong cơ chế đó, Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện công tác GDQP-AN thông qua đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, thông qua hoạt động của Đảng và các đảng viên; thông qua công tác kiểm tra Đảng. Trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước trực tiếp tổ chức chỉ đạo triển khai hoạt động GDQP-AN cho các đối tượng thông qua việc ra các quyết định, nghị định, văn bản quy phạm pháp luật; thông qua hoạt động của hệ thống tổ chức của nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó Bộ Quốc phòng là cơ quan trực tiếp giúp Chính phủ chủ trì và phối hợp với các bộ, ban, ngành, có liên quan chỉ đạo toàn diện hoạt động GDQP-AN thông qua hệ thống các cơ quan và cán bộ chuyên trách. Bộ GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo, quản lí và tổ chức thực hiện toàn diện công tác GDQP -AN ở các cơ sở thuộc ngành. Hội đồng GDQP-AN ở các cấp trực tiếp giúp Thủ tướng Chính phủ, Tư lệnh quân khu, Chủ tịch tỉnh/thành phố, quận/huyện xem xét, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch hoạt động và công việc quan trọng về GDQP-AN trong nhiệm vụ quyền hạn được giao. Các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Quốc phòng, các trung tâm GDQP -AN, các trường quân sự, các trường chính trị cấp huyện trực tiếp tổ chức công tác GDQP-AN cho cán bộ, SV theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ GD&ĐT.
7.Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra GDQP-AN trong hệ thống giáo dục quốc dân
Để tăng cường hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra công tác GDQP-AN trong hệ thống GD quốc dân, trước mắt cần tập trung làm tốt các biện pháp cơ bản sau:
+ Kiện toàn lại bộ máy thanh tra, kiểm tra GDQP -AN các cấp theo hướng tinh gọn, có hiệu quả. 
+ Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kiến thức QP-AN, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra.
+ Đổi mới nội dung, phương pháp thanh tra, kiểm tra công tác GDQP-AN. 
Nội dung thanh tra, kiểm tra phải toàn diện, bao gồm: thanh tra, kiểm tra các nhà trường, các địa phương về tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về việc triển khai và tăng cường công tác GDQP-AN trong tình hình mới; công tác xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình giáo dục của cơ sở đào tạo; bảo đảm CSVC cho dạy và học, chất lượng đội ngũ cán bộ, GV; kết quả thi, kiểm tra, đánh giá kết học tập của người học; công tác tài chính. 
Về phương pháp thanh tra, kiểm tra phải kết hợp thanh tra, kiểm tra toàn diện GDQP-AN với thanh tra, kiểm tra trọng điểm trên từng mặt, từng nội dung; kết hợp thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch với thanh tra, kiểm tra đột xuất; kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan thanh tra, kiểm tra cấp trên với cấp dưới và với các bộ phận có liên quan để thực hiện công thanh tra, kiểm tra.
Đánh giá kết quả thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, cụ thể, tránh chủ quan duy ý chí. Qua thanh tra, kiểm tra, cán bộ thanh tra, kiểm tra phải làm tốt công tác tham mưu giúp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp đưa ra được các quyết định, giải pháp đúng đắn, kịp thời khắc phục những yếu điểm, tồn tại của các nhà trường, địa phương; phát huy ưu điểm, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm góp phần nâng cao chất lượng môn học GDQP -AN cho SV
8. chủ động phát huy tính tích cực, tự giác của sinh viên trong quá trình tham gia học tập môn GDQP-AN.
 Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác GDQP-AN cho sinh viên hiện nay. Bởi lẽ, sinh viên là chủ thể của quá trình nhận thức, trực tiếp lĩnh hội, chuyển hoá tri thức chính trị, quân sự, quốc phòng thành nhận thức, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Để phát huy tốt vai trò, tính tích cực tự giác của sinh viên, các ban, ngành đoàn thể nói chung, Khoa GDQP-AN nói riêng phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, làm cho sinh viên hiểu rõ vị trí, vai trò của GDQP-AN trong sự nghiệp cách mạng mới, khơi dậy tinh thần ham học, phát huy tối đa tính tích cực, tự giác học tập, rèn luyện của sinh viên, qua đó làm hạn chế những tiêu cực, thụ động của người học, tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm theo từng giai đoạn, từng học kỳ, trên cơ sở đó phát huy những ưu điểm, tìm ra những hạn chế còn tồn tại để hoàn thiện.
Có thể nói, môn học GDQP-AN có một vai trò và ý nghĩa rất to lớn trong việc giáo dục và nâng cao ý thức, phẩm chất đạo đức của con người đặc biệt là sinh viên – thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Trong điều kiện đất nước hội nhập và phát triển, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiểu biết về kiến thức quốc phòng - an ninh là một nhiệm vụ thiết thực hơn bao giờ hết, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh dân tộc không ngừng được củng cố và lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

_______________

Tài liệu tham khảo
1.    Nghị định số  119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

2.    Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/5/2001 về giáo dục quốc phòng.

3.    Quyết định số 161/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 30/1/2015 phê duyệt quy hoạch Hệ thống trung tâm GDQP-AN giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.

4.    Chỉ thị số 62-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 12/2/2001 về việc tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới.

ThS. TRẦN VĂN BẨY