Những thông tin đáng chú ý sau 2 ngày thi quốc gia

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ hai gồm bài thi Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ là 12 thí sinh (0 khiển trách, 0 cảnh cáo, 12 đình chỉ thi).

Tổng số thí sinh đăng kí dự thi:

- Bài thi Khoa học tự nhiên: 418.521;

- Bài thi Ngoại Ngữ: 759.965;

Tổng số thí sinh đến dự thi:

- Bài thi Vật lí: 409.980, đạt tỷ lệ  99.49%;

- Bài thi Hóa học: 412.470 , đạt tỷ lệ 99.47%;

- Bài thi Sinh học: 398.405, đạt tỷ lệ 99.63%;

- Bài thi Ngoại Ngữ:  756.901, đạt tỷ lệ 99.60%;

Tổng số điểm thi:

- Bài Khoa học tự nhiên: 2.168;

- Bài thi Ngoại Ngữ: 2.459;

Tổng số phòng thi:

- Bài Khoa học tự nhiên: 18.956;

- Bài thi Ngoại Ngữ: 32.863;

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ hai gồm bài thi Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ là 12 thí sinh (0 khiển trách, 0 cảnh cáo, 12 đình chỉ thi).

Tổng số cán bộ vi phạm kỷ luật: 02 cán bộ.

Nguồn: Giáo dục