Kỳ thi THPT Quốc qua 2017: Mẫu đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

                                                                                       

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

                         Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017

 

Kính gửi: Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

 

Họ và tên thí sinh: .................................................................... Giới tính: .......................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................. Dân tộc: ........................

Nơi sinh: .....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ........................................ Số điện thoại:.................................

Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017:

Điểm thi:.......................................................................... Số báo danh: ..........................

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau (Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo):

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

  1.  

Toán

 

 

 

  1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

  1.  

Ngữ văn

 

 

 

  1.  

Vật lí

 

 

 

  1.  

Hóa học

 

 

 

  1.  

Sinh học

 

 

 

  1.  

Lịch sử

 

 

 

  1.  

Địa lí

 

 

 

  1.  

Giáo dục công dân

 

 

 

Tổng số môn đề nghị phúc khảo: ................ (bằng chữ ................................................)

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                      ..................., ngày ..... tháng  7  năm 2017

                                                                                       Thí sinh đề nghị phúc khảo

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)