Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM

Trường ĐH Ngân Hàng, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn đại học 2017.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Ngôn ngữ Anh 23,25 điểm. Khối kinh tế - kinh doanh 22,75 điểm, hệ chất lượng cao 20,25 điểm. Ngành luật kinh tế 21,75 điểm, ngành hệ thống thông tin quản lý 20,75 điểm.

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM: Ngành Khai thác vận tải có điểm chuẩn cao nhất là 24,25, một số ngành bằng điểm sàn.

Cụ thể như sau:

52480102 Truyền thông và mạng máy tính 19.5
52480201 Công nghệ thông tin 22
52520103 Kỹ thuật cơ khí 21.75
52520103H Kỹ thuật cơ khí: Cơ khí ô tô (CLC) 21.5
52520122 Kỹ thuật tàu thuỷ 16.5
52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 21
52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 20
52520207H Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (CLC) 18.75
52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 22.25
52520320 Kỹ thuật môi trường 18.25
52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 20.75
52580201H Kỹ thuật công trình xây dựng (CLC) 18.75
52580205 Kỹ thuật xây dựng CTGT 19
52580205H Kỹ thuật xây dựng CTGT (CLC) 18.5
52580301 Kinh tế xây dựng 20.5
52580301H Kinh tế xây dựng (CLC) 18.5
52840101 Khai thác vận tải 24.25
52840101H Khai thác vận tải (CLC) 22.25
52840104 Kinh tế vận tải 21.75
52840104H Kinh tế vận tải (CLC) 19.5
52840106101 Khoa học Hàng hải (ĐKTB) 17.75
52840106101H Khoa học Hàng hải (ĐKTB-CLC) 16
52840106102 Khoa học Hàng hải (KTVHMTT) 15.5
52840106103 Khoa học Hàng hải (TBNLTT) 15.5
52840106104 Khoa học Hàng hải (QLHH) 19.75
 

Nguồn: Vietnamnet