THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (NĂM HỌC 2016) - Lần 2

Trường THPT Lê Lợi                           THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (Học Kì I)

Năm học 2016-2017                          Thực hiện từ ngày 22 tháng 08 năm 2016

THỨ

TIẾT

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

10A7

10A8

10A9

10A10

10A11

2

1

ChCờ - LanV

ChCờ - NganL

ChCờ - HaH

ChCờ - MHuongV

ChCờ - HuongT

ChCờ - QuynhA

ChCờ - ThuyV

ChCờ - HaiL

ChCờ - VanA

ChCờ - HuyenA

ChCờ - DieuT

2

SHL - LanV

SHL - NganL

SHL - HaH

SHL - MHuongV

SHL - HuongT

SHL - QuynhA

SHL - ThuyV

SHL - HaiL

SHL - VanA

SHL - HuyenA

SHL - DieuT

3

Lý - ThuyL

Văn - HaV

GDQP - Bay

Văn - MHuongV

Toán - HuongT

NNgữ - QuynhA

Hoá - HoaH

Văn - VanV

Tin - Tuan(Tin)

CN10 - HuongCN

NNgữ - K.HuyenA

4

Sử - Thao(Su)

Lý - NganL

Văn - HaV

Lý - ThuyL

TD - Hau

NNgữ - QuynhA

Văn - ThuyV

CN10 - HuongCN

NNgữ - VanA

TD - Duc

NNgữ - K.HuyenA

5

NNgữ - QuynhA

Tin - Tuan(Tin)

Văn - HaV

GDQP - Bay

CN10 - HuongCN

Lý - ThuyL

GDCD - HoaGD

Hoá - HaH

Toán - HuongT

Văn - ThuyV

Văn - VanV

3

1

Tin - Tuan(Tin)

GDQP - Bay

TD - Hau

NNgữ - TrangA

Văn - MHuongV

Địa - Tham(Dia)

Sinh - Anh

NNgữ - KienA

TD - ThangTD

Hoá - HoaH

Toán - DieuT

2

Văn - LanV

Văn - HaV

CN10 - HuongCN

NNgữ - TrangA

GDQP - Bay

GDCD - HoaGD

NNgữ - VanA

NNgữ - KienA

TD - ThangTD

Sinh - Anh

Toán - DieuT

3

NNgữ - QuynhA

NNgữ - VanA

Địa - Hong(Dia)

TD - Hau

Địa - Tham(Dia)

Văn - HaV

GDQP - Bay

TD - ThangTD

CN10 - HuongCN

NNgữ - HuyenA

Tin - Tuan(Tin)

4

NNgữ - QuynhA

NNgữ - VanA

Hoá - HaH

Lý - ThuyL

TD - Hau

CN10 - HuongCN

TD - ThangTD

Tin - Tuan(Tin)

GDCD - HoaGD

Địa - Tham(Dia)

GDQP - Bay

5

Địa - Hong(Dia)

GDCD - ThuyGD

NNgữ - LinhA

Địa - Tham(Dia)

NNgữ - TrangA

NNgữ - QuynhA

CN10 - HuongCN

Tin - Tuan(Tin)

NNgữ - VanA

Lý - ThuyL

Hoá - HaH

4

1

GDQP - Bay

TD - Hau

Toán - MyT

Văn - MHuongV

NNgữ - TrangA

Tin - Tuan(Tin)

TD - ThangTD

Toán - XuanT

Sinh - Anh

Toán - NgocT

Địa - Tham(Dia)

2

CN10 - HuongCN

Lý - NganL

Toán - MyT

Lý - ThuyL

NNgữ - TrangA

TD - ThangTD

NNgữ - VanA

Lý - HaiL

Địa - Tham(Dia)

Toán - NgocT

Sinh - Anh

3

Lý - ThuyL

Toán - NgocT

Lý - NganL

Toán - ThuT

Địa - Tham(Dia)

TD - ThangTD

NNgữ - VanA

GDCD - ThuyGD

Lý - HaiL

Tin - Tuan(Tin)

CN10 - HuongCN

4

Toán - MyT

CN10 - HuongCN

NNgữ - LinhA

Toán - ThuT

Hoá - HangH

Lý - ThuyL

Tin - Tuan(Tin)

TD - ThangTD

NNgữ - VanA

NNgữ - HuyenA

Lý - HaiL

5

Toán - MyT

NNgữ - VanA

NNgữ - LinhA

CN10 - HuongCN

Lý - NganL

Hoá - HangH

Lý - HaiL

Sinh - HaS

Sử - Thao(Su)

Lý - ThuyL

Tin - Tuan(Tin)

5

1

TD - Hau

Toán - NgocT

Văn - HaV

Sử - Thao(Su)

GDCD - ThuyGD

Tin - Tuan(Tin)

Lý - HaiL

Địa - Hong(Dia)

GDQP - Bay

NNgữ - HuyenA

Sử - Nhung(Su)

2

TD - Hau

Văn - HaV

Lý - NganL

Tin - Tuan(Tin)

Văn - MHuongV

Toán - NgocT

Sử - Thao(Su)

GDQP - Bay

Toán - HuongT

Sử - Nhung(Su)

Lý - HaiL

3

Văn - LanV

Địa - Hong(Dia)

TD - Hau

Hoá - ThuyH

Văn - MHuongV

GDQP - Bay

Toán - HuongT

Văn - VanV

Lý - HaiL

Toán - NgocT

GDCD - ThuyGD

4

Địa - Hong(Dia)

TD - Hau

Sử - Thao(Su)

Hoá - ThuyH

Lý - NganL

Văn - HaV

Toán - HuongT

Văn - VanV

Địa - Tham(Dia)

Văn - ThuyV

TD - Duc

5

Hoá - ThuyH

Lý - NganL

NNgữ - LinhA

Sinh - HaS

Tin - Tuan(Tin)

Địa - Tham(Dia)

Văn - ThuyV

Lý - HaiL

Văn - VanV

GDQP - Bay

Toán - DieuT

6

1

Toán - MyT

Tin - Tuan(Tin)

Địa - Hong(Dia)

GDCD - ThuyGD

Văn - MHuongV

Toán - NgocT

Toán - HuongT

Toán - XuanT

Lý - HaiL

TD - Duc

Văn - VanV

2

Toán - MyT

Sinh - HaS

Hoá - HaH

Văn - MHuongV

Sinh - Sinh

Toán - NgocT

Toán - HuongT

Toán - XuanT

Văn - VanV

Lý - ThuyL

Lý - HaiL

3

Lý - ThuyL

Sử - Thao(Su)

GDCD - ThuyGD

Văn - MHuongV

Hoá - HangH

Sinh - Sinh

Địa - Tham(Dia)

Lý - HaiL

Văn - VanV

Tin - Tuan(Tin)

Hoá - HaH

4

Sinh - HaS

Toán - NgocT

Toán - MyT

TD - Hau

Toán - HuongT

Lý - ThuyL

Tin - Tuan(Tin)

Hoá - HaH

Hoá - HangH

Địa - Tham(Dia)

TD - Duc

5

GDCD - ThuyGD

Toán - NgocT

Toán - MyT

Địa - Tham(Dia)

Toán - HuongT

Sử - Thao(Su)

Lý - HaiL

Văn - VanV

Tin - Tuan(Tin)

Hoá - HoaH

Toán - DieuT

7

1

Tin - Tuan(Tin)

Hoá - ThuyH

Văn - HaV

Toán - ThuT

NNgữ - TrangA

Toán - NgocT

Văn - ThuyV

Sử - Thao(Su)

Văn - VanV

GDCD - HoaGD

Địa - Tham(Dia)

2

Văn - LanV

Hoá - ThuyH

Tin - Tuan(Tin)

Toán - ThuT

Lý - NganL

Văn - HaV

Văn - ThuyV

Địa - Hong(Dia)

Hoá - HangH

Toán - NgocT

Văn - VanV

3

Văn - LanV

Địa - Hong(Dia)

Tin - Tuan(Tin)

NNgữ - TrangA

Toán - HuongT

Văn - HaV

Địa - Tham(Dia)

NNgữ - KienA

NNgữ - VanA

Văn - ThuyV

Văn - VanV

4

NNgữ - QuynhA

NNgữ - VanA

Sinh - DungS

NNgữ - TrangA

Tin - Tuan(Tin)

Hoá - HangH

Hoá - HoaH

NNgữ - KienA

Toán - HuongT

Văn - ThuyV

NNgữ - K.HuyenA

5

Hoá - ThuyH

Văn - HaV

Lý - NganL

Tin - Tuan(Tin)

Sử - Thao(Su)

NNgữ - QuynhA

NNgữ - VanA

Toán - XuanT

Toán - HuongT

NNgữ - HuyenA

NNgữ - K.HuyenA