THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (NĂM HỌC 2016) - Lần 2

Trường THPT Lê Lợi                           THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 (Học Kì I)

Năm học 2016-2017                              Thực hiện từ ngày 22 tháng 08 năm 2016

                                         

                                                            LỊCH BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

11A8

11A9

11A10

11A11

2

1

 

 

 

 

TD - TuanTD

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

TD - TuanTD

 

 

 

 

 

 

3

1

TD - TuanTD

 

 

 

 

 

 

 

 

TD - T.AnhTD

 

2

TD - TuanTD

 

 

 

 

 

 

 

 

TD - T.AnhTD

 

4

1

 

TD - TuanTD

 

 

 

 

 

 

 

 

TD - T.AnhTD

2

 

TD - TuanTD

 

 

 

 

 

 

 

 

TD - T.AnhTD

5

1

 

 

TD - TuanTD

 

 

 

TD - T.AnhTD

 

 

 

 

2

 

 

TD - TuanTD

 

 

 

TD - T.AnhTD

 

 

 

 

6

1

 

 

 

TD - TuanTD

 

 

 

 

TD - T.AnhTD

 

 

2

 

 

 

TD - TuanTD

 

 

 

 

TD - T.AnhTD

 

 

7

1

 

 

 

 

 

TD - TuanTD

 

TD - T.AnhTD

 

 

 

2

 

 

 

 

 

TD - TuanTD

 

TD - T.AnhTD

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                 LỊCH BUỔI CHIỀU

THỨ

TIẾT

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

11A8

11A9

11A10

11A11

2

1

Văn - HuongV

CN - HoaCN

Toán - HuyenT

Hoá - ChungH

Tin - Luan(Tin)

Văn - MHuongV

Toán - ThuT

NNgữ - KienA

Toán - H.AnhT

NNgữ - ThuA

Văn - ThuyV

2

Tin - Luan(Tin)

Văn - HuongV

Toán - HuyenT

Toán - NgocT

CN - HoaCN

Văn - MHuongV

Toán - ThuT

NNgữ - KienA

Toán - H.AnhT

NNgữ - ThuA

Toán - PhuongT

3

Sử - Ngan(Su)

Văn - HuongV

CN - HoaCN

Toán - NgocT

Toán - HaT

Toán - ThuT

Văn - HuyenV

Hoá - ChungH

NNgữ - K.HuyenA

Toán - H.AnhT

Toán - PhuongT

4

SHL - Ngan(Su)

SHL - HaiL

SHL - HuongV

SHL - ChungH

SHL - K.HuyenA

SHL - ThuT

SHL - HuyenV

SHL - KienA

SHL - H.AnhT

SHL - ThuA

SHL - PhuongT

5

ChCờ - Ngan(Su)

ChCờ - HaiL

ChCờ - HuongV

ChCờ - ChungH

ChCờ - K.HuyenA

ChCờ - ThuT

ChCờ - HuyenV

ChCờ - KienA

ChCờ - H.AnhT

ChCờ - ThuA

ChCờ - PhuongT

3

1

CN - HoaCN

Lý - HaiL

Sinh - VanS

GDCD - ThuyGD

Văn - HuongV

Hoá - HangH

Địa - Tham(Dia)

Tin - Tuan(Tin)

Toán - H.AnhT

Lý - ThuanL

Địa - Lien(Dia)

2

NNgữ - VanA

Lý - HaiL

NNgữ - TrangA

Văn - ThuyV

NNgữ - K.HuyenA

GDCD - ThuyGD

Lý - ThuanL

Địa - Lien(Dia)

Hoá - HangH

Toán - H.AnhT

CN - HoaCN

3

NNgữ - VanA

Văn - HuongV

NNgữ - TrangA

Văn - ThuyV

NNgữ - K.HuyenA

Địa - Tham(Dia)

Sinh - VanS

Toán - DieuT

Địa - Lien(Dia)

Toán - H.AnhT

Lý - ThuanL

4

Lý - ThuyL

Văn - HuongV

GDCD - ThuyGD

CN - HoaCN

Toán - HaT

NNgữ - LinhA

Toán - ThuT

Toán - DieuT

Văn - HaV

Địa - Lien(Dia)

Lý - ThuanL

5

GDCD - ThuyGD

NNgữ - K.HuyenA

Văn - HuongV

Lý - ThuyL

Toán - HaT

Toán - ThuT

NNgữ - LinhA

Toán - DieuT

Văn - HaV

Văn - ThuyV

NNgữ - TrangA

4

1

Hoá - HuongH

Địa - Dieu(Dia)

Sử - Nhung(Su)

Hoá - ChungH

Văn - HuongV

Tin - Luan(Tin)

Toán - ThuT

CN - HoaCN

GDCD - ThuyGD

Văn - ThuyV

GDQP - Son

2

GDQP - Son

Tin - Luan(Tin)

Địa - Dieu(Dia)

Văn - ThuyV

Văn - HuongV

NNgữ - LinhA

Hoá - HangH

Hoá - ChungH

Văn - HaV

CN - HoaCN

Sử - Nhung(Su)

3

Toán - HuyenT

Hoá - ChungH

Tin - Luan(Tin)

Văn - ThuyV

Văn - HuongV

Toán - ThuT

Hoá - HangH

GDQP - Son

Văn - HaV

Hoá - HuongH

GDCD - ThuyGD

4

Toán - HuyenT

Hoá - ChungH

Hoá - HuongH

Tin - Luan(Tin)

Địa - Dieu(Dia)

Toán - ThuT

NNgữ - LinhA

Văn - VanV

Hoá - HangH

Toán - H.AnhT

Tin - Tuan(Tin)

5

Văn - HuongV

GDQP - Son

Hoá - HuongH

Địa - Dieu(Dia)

GDCD - ThuyGD

Hoá - HangH

CN - HoaCN

Văn - VanV

Toán - H.AnhT

Tin - Tuan(Tin)

Văn - ThuyV

5

1

Toán - HuyenT

Toán - PhuongT

Văn - HuongV

Hoá - ChungH

Sử - Nhung(Su)

GDQP - Son

NNgữ - LinhA

Văn - VanV

Tin - Luan(Tin)

NNgữ - ThuA

Hoá - HuongH

2

Văn - HuongV

Sinh - VanS

Toán - HuyenT

Toán - NgocT

Hoá - HuongH

Lý - ThuanL

NNgữ - LinhA

Hoá - ChungH

NNgữ - K.HuyenA

NNgữ - ThuA

Toán - PhuongT

3

Văn - HuongV

Hoá - ChungH

Toán - HuyenT

Toán - NgocT

Lý - ThuanL

Sử - Nhung(Su)

Tin - Luan(Tin)

Sinh - VanS

NNgữ - K.HuyenA

Hoá - HuongH

Toán - PhuongT

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Địa - Tham(Dia)

Toán - PhuongT

NNgữ - TrangA

NNgữ - QuynhA

Lý - ThuanL

Văn - MHuongV

Sử - Nhung(Su)

GDCD - ThuyGD

GDQP - Son

Văn - ThuyV

Hoá - HuongH

2

Hoá - HuongH

Toán - PhuongT

Văn - HuongV

NNgữ - QuynhA

NNgữ - K.HuyenA

Lý - ThuanL

Hoá - HangH

Lý - HaiL

Lý - ThuyL

Văn - ThuyV

NNgữ - TrangA

3

NNgữ - VanA

GDCD - ThuyGD

Lý - ThuyL

Sinh - Anh

NNgữ - K.HuyenA

Hoá - HangH

Lý - ThuanL

Lý - HaiL

CN - HoaCN

Sử - Nhung(Su)

NNgữ - TrangA

4

NNgữ - VanA

NNgữ - K.HuyenA

GDQP - Son

Lý - ThuyL

Hoá - HuongH

Sinh - Anh

Văn - HuyenV

Toán - DieuT

Sử - Nhung(Su)

Lý - ThuanL

Văn - ThuyV

5

Lý - ThuyL

NNgữ - K.HuyenA

Hoá - HuongH

Sử - Nhung(Su)

Văn - HuongV

CN - HoaCN

Văn - HuyenV

Toán - DieuT

Hoá - HangH

GDQP - Son

Văn - ThuyV

7

1

Văn - HuongV

Sử - Ngan(Su)

NNgữ - TrangA

Toán - NgocT

Toán - HaT

NNgữ - LinhA

Toán - ThuT

Văn - VanV

Lý - ThuyL

Hoá - HuongH

Sinh - Sinh

2

Hoá - HuongH

Văn - HuongV

Lý - ThuyL

Văn - ThuyV

Toán - HaT

NNgữ - LinhA

GDQP - Son

Văn - VanV

Văn - HaV

Sinh - Sinh

NNgữ - TrangA

3

Toán - HuyenT

Toán - PhuongT

Văn - HuongV

NNgữ - QuynhA

GDQP - Son

Toán - ThuT

GDCD - ThuyGD

Sử - Ngan(Su)

Sinh - VanS

Văn - ThuyV

Hoá - HuongH

4

Toán - HuyenT

Toán - PhuongT

Văn - HuongV

NNgữ - QuynhA

Sinh - VanS

Văn - MHuongV

Văn - HuyenV

NNgữ - KienA

NNgữ - K.HuyenA

Toán - H.AnhT

Văn - ThuyV

5

Sinh - VanS

NNgữ - K.HuyenA

Toán - HuyenT

GDQP - Son

Hoá - HuongH

Văn - MHuongV

Văn - HuyenV

NNgữ - KienA

Toán - H.AnhT

GDCD - ThuyGD

Toán - PhuongT