Quy chế cơ quan trường THPT Lê Lợi

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 22 tháng 08 năm 2016

QUY CHẾ CƠ QUAN

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI NĂM HỌC 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số     / QĐ – THPT LL ngày      tháng     năm 2016 của hiệu trưởng trường THPT Lê Lợi)

A -  CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Làm việc đúng giờ, đúng hiệu lệnh trống. Chấp hành đúng quy định về lề lối làm việc của nhà trường.
2. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.
3. Không được mang hồ sơ, sổ sách, tài sản, vật tư, thiết bị của nhà trường ra ngoài khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo.
4. Bảo quản tốt các tài sản, vật tư, thiết bị của nhà trường. Trong quá trình sử dụng nếu có hư hỏng, mất mát phải báo cáo kịp thời cho nhà trường để xử lý.
5. Hết giờ làm việc phải sắp xếp hồ sơ, phương tiện làm việc gọn gàng; tắt các trang thiết bị điện trước khi ra khỏi lớp.
6. Thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
7.Tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ trong cơ quan.

B - CÁC QUY ĐỊNH VỀ NỀ NẾP CÔNG TÁC

1. Giáo viên phải chuẩn bị chu đáo giáo án, đồ dùng dạy học tr­ước khi lên lớp.

2. Tr­ước mỗi tiết học giáo viên phải ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, kiểm tra vệ sinh lớp học và các quy định khác của nhà trư­ờng.

3.Trong tiết dạy: tư­ thế, trang phục chỉnh tề, xư­ng hô mô phạm, không đút tay vào túi quần, không sử dụng điện thoại di động; không hút thuốc, không còn ảnh hưởng của rượu, bia khi lên lớp, giáo viên nữ không mặc váy công sở quá ngắn.

4. Thực hiện nghiêm túc mặc đồng phục của nhà trường: thứ 2, 5 nữ áo dài, nam áo sơmi cavat, đeo thẻ giáo viên.

5. Giáo viên khi nghỉ có lý do chính đáng (bao gồm nghỉ ốm có giấy của bệnh viện, đi công tác, nghỉ có lý do chính đáng khác) phải viết giấy xin phép thông qua Hiệu trưởng ký duyệt, sau đó chuyển lại cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn theo dõi để chuyển các tổ trưởng, nhóm trưởng phân công giáo viên dạy thay). Các giáo viên được phân công dạy thay được chấm công giảng dạy cuối năm nếu thừa giờ được trả tiền tăng giờ cho các tiết được bố trí dạy thay. Nếu ốm đau đột xuất phải báo cáo kịp thời ngay với ban giám hiệu để sắp xếp giáo viên dạy thay.

6. Ra vào cổng trường phải dắt xe (trừ 1 vài trường hợp đặc biệt), không đi xe vào trong sân trường.

7.Đi họp, sinh hoạt chuyên môn… đúng ngày giờ quy định. Nếu nghỉ phải làm đơn xin phép trước ít nhất 1 ngày. Nếu ốm đau, có việc đột xuất phải báo cáo kịp thời ngay với Ban giám hiệu. Nếu đến muộn từ 5 đến 10 phút bị trừ điểm thi đua theo Quy chế thi đua.

8. Trong buổi họp, buổi học chính trị, hội nghị … không nói chuyện, không làm việc riêng và cần ghi chép nội dung họp hoặc học tập cẩn thận; không sử dụng điện thoại, tắt hoặc không để điện thoại ảnh hưởng đến cuộc họp, hội nghị,… Tích cực tham gia góp ý, đề xuất trong quá trình thảo luận.

9. Các giáo viên bỏ dạy, bỏ họp, bỏ sinh hoạt chuyên môn không có lý do chính đáng ngoài việc bị khiển trách, nhắc nhở trước hội đồng giáo dục còn trừ điểm thi đua. Trường hợp bỏ nhiều lần mà nhắc nhở, khiển trách không tiến bộ thì bị xử lý theo luật công chức và xử phạt theo quy định trong lĩnh vực giáo dục.

10. Theo sự phân công của Hiệu trưởng, các giáo viên được cử đi họp, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ,… xong về phải báo cáo bằng văn bản với Hiệu trưởng.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy chế này được thông qua Hội đồng sư phạm, được niêm yết tại phòng hội đồng, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm thực hiện theo quy chế hoạt động.

2. Giao cho ban thanh tra nhân dân, tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát, kịp thời báo cáo BGH nhà trường, xử lý những vi phạm của viên chức.

3. Quy chế hoạt động có thể được điều chỉnh, bổ sung hàng năm hoặc trong năm học cho phù hợp các quy định chung và phù hợp tình hình thực tế của nhà trường./.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để theo dõi);

- GV - CBCNV (để t/h);

- Niêm yết tại bảng tin nhà trường, website;

- Lưu: VT THPT LL.

                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                 Th. S Lê Xuân Trung