Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, năm học 2020-2021, giáo dục trung học tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản của toàn ngành.

Mục tiêu chung là tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học. Thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục trung học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới 2 (Chương trình GDPT 2018), ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.

Các nhiệm vụ cụ thể đối với giáo dục trung học năm học 2020-2021 được đưa ra gồm: Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa GDPT mới đối với giáo dục trung học. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Trên cơ sở của những nội dung hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. 

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *