Chuẩn bị cho chương trình, SGK mới bậc trung học năm học 2020-2021

Bộ GD&ĐT đưa ra những nội dung quan trọng chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (GDPT) mới đối với giáo dục trung học.

Những nội dung này được nêu trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020 – 2021 của trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Chuẩn bị tài liệu giáo dục địa phương

Với nội dung này, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

Đồng thời, tổ chức thực hiện việc biên soạn, thẩm định tài liệu nội dung giáo dục của địa phương, bảo đảm tiến độ và chất lượng giáo dục về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp của địa phương. Từ đó, trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương.

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa

Tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 và lớp 10 theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Cùng với đó, phối hợp với các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn để đảm bảo cung ứng sách giáo khoa và tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa.

Huy động các nguồn lực hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc chế độ chính sách, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo.

Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý

Với nội dung này, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học. Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học theo tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT; tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở GD&ĐT; chuẩn nghề nghiệp giáo viên; chuẩn hiệu trưởng.

Rà soát, thống kê số lượng, cơ cấu giáo viên cấp THCS và THPT theo chuẩn đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019 để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung.

Rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục; xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên bảo đảm số lượng và chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Mĩ thuật, Âm nhạc đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018.

Chủ động phối hợp với các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn để tổ chức tập huấn cho giáo viên về sách giáo khoa mới, bảo đảm tập huấn cho 100% giáo viên dạy học lớp 6 theo Chương trình GDPT 2018.

Đồng thời, bảo đảm hệ thống quản lý học tập (LMS) và cấp tài khoản cho tất cả giáo viên, cán bộ quản lý để thực hiện các nội dung tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán và đại trà triển khai Chương trình GDPT 2018 và tổ chức thực hiện các chương trình thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *