Trang thông tin giáo dục pháp luật

Các văn bản hành chính, pháp luật liên quan đến trường THPT có thể được xem dưới đây (click vào tên văn bản để tải):

 1. QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội (03/12/2018).
 2. Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính (08/06/2010).
 3. Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 15 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3,4 trên môi trường mạng (31/01/2018).
 4. Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT (13/03/2019).
 5. QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội (04/03/2019).
 6. Quy định về việc tiếp công dân (23/03/2017).
 7. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (QH13).
 8. Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo (16/04/2018).
 9. QĐ ban hành nội quy về việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố (03/01/2019).
 10. Mẫu đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 dành cho các trường THPT công lập.
 11. Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường THPT năm học 2019-2020.
 12. Luật Thủ đô (QH13).
 13. Luật Giáo dục.
 14. Luật phòng, chống tham nhũng (QH14).
 15. Luật giao thông đường bộ (QH12).
 16. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (QH12).
 17. Công văn triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý (20/03/2019).
 18. Luật Giáo dục (QH11).
 19. Quyết định v/v ban hành nội quy tiếp công dân tại trường THPT Lê Lợi (2019).