Ngưng hiệu lực quy định chuẩn trình độ đào tạo nhà giáo ở hàng loạt thông tư

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số thông tư.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại:

– Điểm a khoản 3 Điều 4 Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT).

– Điểm a khoản 1 Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT).

– Điểm a khoản 3 Điều 4 Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non (theo Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT).

– Điểm a khoản 1 Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (theo Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT).

– Điểm a khoản 2 Điều 5 Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (theo Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT).

– Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm b khoản 2 Điều 8, quy định đạt trên chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a khoản 2 Điều 13 và điểm a khoản 2 Điều 18 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học (theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT).

– Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm b khoản 2 Điều 8, quy định trên chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a khoản 2 Điều 13 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT).

– Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm b khoản 2 Điều 8, quy định đạt trên chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a khoản 2 Điều 13 và điểm a khoản 2 Điều 18 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non (theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT).

– Ngưng hiệu lực yêu cầu về đạt chuẩn trình độ đào tạo trong tiêu chuẩn đối với giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (theo Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT).

– Ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại một số điều, khoản của Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ:

+ Điểm c khoản 1 Điều 3 (được đính chính bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016);

+ Điểm b khoản 1 Điều 4 (được đính chính bởi khoản 2 Điều 1 Quyết định 1387/QĐ-BGDĐT);

+ Điểm b khoản 1 Điều 5.

Thời gian ngưng hiệu lực các nội dung nêu trên được thực hiện từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 20/10/2021) cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các nội dung đó.

Thanh Hùng

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *