Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2021

Read more »

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

Read more »
Ad Widget

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường THPT Lê Lợi

Read more »

Hệ thống các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính năm 2020.

Kế hoạch cải cách TTHC 2020. Phân công lịch trực. Quy trình chung về việc giải quyết các TTHC. Thủ tục cấp bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Thủ... Read more »

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của trường THPT Lê Lợi

Read more »

Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác dạy, học của trường THPT Lê Lợi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÊ LỢI   Số:    /TB-THPT LL V/v phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác dạy, học của trường THPT Lê Lợi... Read more »

Văn bản chỉ đạo về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác dạy, học của trường THPT Lê Lợi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÊ LỢI Số:  /CV-THPT LL V/v phòng chống dịch bệnh Covid-19và công tác dạy, học của trường THPT Lê Lợi CỘNG HÒA... Read more »

QUYẾT ĐỊNH Về việc trực cơ quan phòng, chống dịch Covid -19 trường THPT Lê Lợi

SỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   56  /QĐ – THPT LL Hà Nội, ngày... Read more »

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT LÊ LỢI GIAI ĐOẠN 2019 – 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030

Trường THPT Lê Lợi thành lập theo quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Trường nằm ở trung tâm Quận Hà Đông, Thành phố... Read more »

Các nội dung thủ tục hành chính năm 2019

Trường THPT Lê Lợi trân trọng thông báo các văn bản hướng dẫn, nội dung liên quan đến thủ tục hành chính năm 2019. Chi tiết xem ở hệ thống văn bản... Read more »