QUYẾT ĐỊNH Về việc trực cơ quan phòng, chống dịch Covid -19 trường THPT Lê Lợi

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   56  /QĐ – THPT LL

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trực cơ quan phòng, chống dịch Covid -19 trường THPT Lê Lợi

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Ủy ban Nhân nhân thành phố Hà Nội về việc thục hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19;

Căn cứ Điều lệ trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Công văn số 679/SGDĐT-CTTT ngày 6 tháng 03 năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học;

Căn cứ diễn biến tình hình thực tế tại nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công trực cơ quan phòng, chống dịch Covid-19 trường THPT Lê Lợi bao gồm các thành viên có tên sau đây:

STT Họ và tên Chức vụ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lê Xuân Trung Hiệu trưởng Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày
2 Vũ Văn Quý PHT   Chiều   Chiều   Chiều
3 Đinh Thị Điệu PHT Chiều   Chiều   Chiều  
4 Lương Anh Dũng TTCM Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày
5 Nguyễn Văn Ngọc TPCM   Chiều   Chiều   Chiều
6 Nguyễn Văn Xuân CTCĐ Chiều   Chiều   Chiều  
7 Lê Văn Thành TTVP Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

Thời gian: từ ngày 1/4 đến khi học sinh đi học trở lại. Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Địa điểm: trường THPT Lê Lợi.

Điều 2. Các thành viên có tên ở Điều 1 có nhiệm vụ trực cơ quan theo đúng thời gian đã quy định. Triển khai, tổ chức, kiểm tra kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Thực hiện việc đảm bảo an toàn cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 960/SGDĐT-VP ngày 27/3/2020.

Điều 3. Các thành viên có tên ở Điều 1 và toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Sở GD&ĐT (để b/c);
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Website nhà trường;
– Lưu: VT THPT LL.
HIỆU TRƯỞNG  
Th.S Lê Xuân Trung

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *